O súťaži Národná cena za dizajn

Cieľom súťaže je podporiť inovačné a realizačné úsilie tvorcov dizajnu a výrobcov v Slovenskej republike, ako aj uplatnenie slovenských dizajnérov v rámci Európskej únie, motivovať výrobcov v Slovenskej republike ku kontinuálnej spolupráci s profesionálnymi dizajnérmi, podporiť rozvoj teórie dizajnu a odbornej publicistiky v tejto oblasti tvorivej činnosti, mapovať a dokumentovať vývoj dizajnu v Slovenskej republike.          

Súťažné kategórie

  • Profesionálny produktový dizajn (v nepárnom roku). Výrobok alebo zariadenie vyrábané sériovo, bez ohľadu na veľkosť série, produkt s novým súčasným dizajnom vyrobený remeselným spôsobom v malej sérii.
  • Študentský produktový dizajn (v nepárnom roku). Modely a prototypy vytvorené ako semestrálne, bakalárske alebo magisterské práce na pôde vysokej školy s výučbou dizajnu v Slovenskej republike alebo počas stáže na podobnej vysokej škole v zahraničí. Predmetná špecifikácia je analogická pre profesionálny aj študentský dizajn a je obsahom súťažných podmienok.
  • Profesionálny komunikačný dizajn (v párnom roku). Produkty grafického dizajnu (definované v súťažných podmienkach).
  • Študentský komunikačný dizajn (v párnom roku). Semestrálne, bakalárske alebo magisterské práce z oblasti komunikačného dizajnu,  ktoré vznikli na pôde vysokej školy s výučbou dizajnu v Slovenskej republike alebo počas stáže na podobnej vysokej škole v zahraničí. Predmetná špecifikácia je analogická za profesionálny aj študentský komunikačný dizajn a je obsahom súťažných podmienok.
  • Experimentálny produktový a komunikačný dizajn. Výsledok vlastnej iniciatívy autorov, profesionálov alebo študentov (bez objednávky) – študijné a výskumné projekty, inovatívne dizajnové koncepty.

V súlade so zriaďovacou listinou Slovenského centra dizajnu č. MK 3509/06-110/12369 z 29. júna 2006 v znení rozhodnutia MK-627/2012-10/1250 z 26. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zriaďovacia listina Slovenského centra dizajnu, vydáva Slovenské centrum dizajnu po dohode s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky štatút súťaže Národnej ceny za dizajn.

Základné ustanovenia štatútu

  • Vyhlasovateľmi súťaže sú Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Slovenské centrum dizajnu.
  • Súťaž odborne a organizačne zabezpečuje Slovenské centrum dizajnu.
  • Udeľovanie Národnej ceny za dizajn je najvyššou formou ocenenia v tejto oblasti tvorivej činnosti.
  • Súťaž sa koná každý rok – v nepárnom roku je zameraná na produktový dizajn, v párnom roku na komunikačný dizajn.

ikonka PDF  štatút súťaže Národná cena za dizajn ( pdf; 728 kB)
ikonka PDF  dodatok  štatútu súťaže Národná cena za dizajn ( pdf; 168 kB)
 

Kontakt:
Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12
P.O. Box 131
814 99 Bratislava
ncd@sdc.sk
www.scd.sk